VAMC mua gần 340.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng

.

Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) và mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường.

Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng (thêm 3.000 tỉ đồng) theo phương án đã được Thủ tướng chấp thuận.

Bên cạnh đó, VAMC cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua nợ bằng TPĐB; đẩy mạnh công tác mua nợ theo giá trị thị trường và xử lý các khoản nợ xấu đã mua.

Tổng hợp từ BCTC Hợp nhất sau soát xét năm 2018

Năm 2018, VAMC đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 TCTD với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng trái phiếu đặc biệt theo phương án đã được NHNN phê duyệt năm 2018.

Đến ngày 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và các chỉ đạo của NHNN trong năm 2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường được 40 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.818,7 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 5.200 tỷ đồng dư nợ xấu cho TCTD, tăng so với năm 2017 là 1.684 tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch đã được NHNN phê duyệt.

Tổng số tiền mà VAMC thu hồi nợ trong năm 2018 là 37.512 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2018 là 119.000 tỷ đồng. VAMC cũng đã bán 10.925 tỷ đồng nợ xấu, 5.200 tỷ đồng TSBĐ trong năm 2018, cơ cấu lại nợ 1.156 tỷ đồng.

Khánh Linh

Nguồn: antt.vn