EVG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

.

 Công ty Cổ phần Đầu tư Everland công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn