HAG: Thông báo giải trình chậm CBTT và quyết định của Cục thuế Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

.

 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giải trình chậm CBTT và quyết định của Cục thuế Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn