Thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sở GDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - con, do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Sở GDCK Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Đây là quy định được nêu rõ trong Quyết định số 32/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 7/1/2019.

Vì mục tiêu đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu tổng quát của Đề án là Thành lập Sở GDCK Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

 Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình và bước đi phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên TTCK, không làm tăng số lượng người lao động, không gây xáo trộn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý tài chính của các sở GDCK.

Ngoài mục tiêu tổng quát, Đề án cũng đưa ra 5 mục tiêu cụ thể. Theo đó, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy trên cơ sở thống nhất một đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động thị trường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, sắp xếp lại hiệu quả việc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trên cơ sở phân định rõ ba khu vực thị trường chính, gồm: thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu và TTCK phái sinh; tập trung vào chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động, phát huy vai trò của TTCK trong phát triển kinh tế.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin hiện đại cho thị trường, bao gồm cả hệ thống đường truyền, cơ sở dữ liệu và hệ thống dự phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia TTCK, tạo khả năng kết nối với các TTCK trong khu vực và trên thế giới.

 thành lập sở giao dịch chứng khoán việt nam

 Việc triển khai Đề án được thực hiện theo lộ trình và bước đi phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên TTCK. Ảnh: DM.

Bên cạnh đó, thống nhất quản lý về tài chính, đầu tư công nghệ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động của sở GDCK.

Mục tiêu cụ thể cuối cùng là mở rộng TTCK có tổ chức, đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch và nhà đầu tư, thu hẹp thị trường tự do, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đề án cũng nêu rõ, việc thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, trong đó Luật Chứng khoán với tính chất là luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng.

Mô hình công ty mẹ - con và vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Sở GDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. HNX và HOSE là các công ty con do Sở GDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Sở GDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của HNX và HOSE. Trong quá trình hoạt động, Sở GDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án cũng quy định, Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy của Sở GDCK Việt Nam; Sở GDCK Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy của HNX và HOSE sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Về cơ chế tài chính, Sở GDCK Việt Nam áp dụng cơ chế tài chính của công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP; Nghị định số 122/2017/NĐ-CP;... HNX và HOSE áp dụng Quy chế quản lý tài chính do Sở GDCK Việt Nam ban hành theo quy định.

Quyết định giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở nội dung Đề án được phê duyệt. Đồng thời, xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam. Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý của Sở GDCK Việt Nam, HNX và HOSE theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Việc thành lập Sở GDCK Việt Nam theo lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo thị trường vẫn hoạt động ổn định, liên tục, bao gồm 2 giai đoạn sau:

a) Giai đoạn 1 (2019 - 2020):

Thành lập Sở GDCK Việt Nam, tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay tại HOSE, HNX.

Thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của Sở GDCK Việt Nam, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của HNX và HOSE.

Hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HOSE đang làm chủ đầu tư để có thể nâng cấp hiện đại hóa công nghệ thông tin cho toàn thị trường.

b) Giai đoạn 2 (2020 - 2023):

Đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động áp dụng cho HNX và HOSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường.

Xây dựng phương án cổ phần hóa Sở GDCK để triển khai thực hiện sau năm 2023.

Duy Thái
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn