Khống chế số giờ làm thêm

Khống chế số giờ làm thêm

Bộ Luật Lao động hiện hành quy định giờ làm thêm của người lao động (NLĐ) là không quá 30 giờ/tháng, 200 giờ/năm.